REDEMPTION FAITH MINISTRIES INT. ACTIVITEITEN EN BELEIDSPLAN 2015 – 2020

Redemption Faith Ministries behoort tot de kerken die sterk uitgesproken bij de
Evangelische beweging.
We zijn een vrije, zelfstandige gemeente. Dat houdt in dat er geen centraal gezag is van
overheid of synode, maar de Heer het voor het zeggen heeft en zijn Woord ons kompas is.

Geloof:

Wij geloven in de drie-eenheid van God: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. God is één. Wij geloven in het onfeilbare Woord van God dat geïnspireerd is door de Heilige Geest. Gods Woord is de waarheid en heeft enorm veel kracht, ook in deze tijd. Alles in de gemeente mag getoetst worden aan het Woord van God. Omdat mensen niet leven zoals God van ons verlangt is de relatie met God verstoord en daardoor komen velen in nood en in grote problemen terecht. Maar wij geloven dat God groot, liefdevol en genadig is en Hij Zijn zoon Jezus heeft gezonden om in onze plaats te sterven. Wij geloven dat mensen zich kunnen bekeren van hun zonden en dat de relatie met God hersteld kan worden door het verzoenende offer van de Here Jezus te aanvaarden.
Wij geloven dat de Heilige Geest ‘die andere Trooster’ is waarover de Here Jezus sprak. In de gemeente geven we de Geest van God de ruimte en staan open voor Zijn Werk. Wij geloven dat de Heilige Geest ons bekend maakt met de Vader en de Zoon, Jezus Christus. Daarnaast geloven en verwachten we de glorieuze wederkomst van Jezus Christus!

Doelstelling

De doelstelling van Redemption Faith Ministries is om het Evangelie te verkondigen met alle aspecten die daar bij horen. Wij willen Gods naam groot maken door middel van lofprijzing, aanbidding en het verkondigen van de boodschap van het Evangelie van Jezus Christus. Wij leven om God te verheerlijken en te genieten van Zijn tegenwoordigheid. Daarnaast
verlangen wij dat heel Amsterdam, Nederland, Europa en de rest van de wereld zal horen van de geweldige boodschap die de Heere Jezus heeft voor de wereld.
• De verkondiging van het Evangelie in de ruimste zin van het woord
• Het opbouwen en toerusten van gelovigen
• Het bereiken van mensen die openstaan voor het Evangelie
• Het bidden met zieken, verslaafden en gebonden mensen
• Het begeleiden van emotioneel verwonde mensen
• Het oog hebben voor de maatschappelijke noden van de gelovigen
• Het opvangen en begeleiden van nieuwe mensen

Organisatie

Redemption Faith Ministries is gevestigd op Hofgeest 140, 1102 EG te Amsterdam en staat
ingeschreven bij Kamer van Koophandel, Amsterdam met het KvK nummer 41216187 en ANBI-status heeft, onder RSIN: 813821587.

Onze contact gegevens zijn:
Correspondentieadres: Postbus 12290, 1100 AG Amsterdam
Email: admin@redemptionfaith.org
www.redemptionfaith.org

Bestuursleden

Frederick Nyarko – Voorzitter
George Atta-Kwarteng – Penningmeester
Charles Owusu Antwi – Secretaris
Samuel Bagery Kwasi Boafo – Bestuurder
Comfort Baafi – Bestuurder
Josephine Boadu-Baah – Bestuurder

Bron van inkomen/ontvangsten:

Het vermogen van de kerk zal worden gevormd door offerende en vertienden bij haar leden, subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten, en alle andere verkrijgingen en baten. De belangrijkste bron van inkomsten voor de gemeente is de vaste vrijwillige bijdrage van gemeenteleden in de vorm van offerende en vertiende. Bij de jaarlijkse financiële actie worden gemeenteleden geïnformeerd en gevraagd, op basis van de door hen goedgekeurde begroting, een toezegging te doen voor het nieuwe jaar.

Activiteiten:

Kerkdiensten
De kerkdienst is een focuspunt in het gemeenteleven
Redemption Faith Ministries wil een Christus-belijdende gemeente zijn.
In de kerkdienst staat Jezus Christus centraal en Zijn betekenis voor deze wereld en voor ieders persoonlijke leven.
Bijzondere diensten
Er is ruimte voor bijzondere diensten (zangdiensten, jeugddiensten,
belijdenisdiensten, zendingsdiensten, themadiensten etc.) waarin de
breedte van de gemeente zich kan herkennen. Deze zijn diensten met heldere accenten voor een bepaalde doelgroep, maar niet exclusief voor één doelgroep.
Kinderen & Jeugd De jeugd is niet alleen de kerk van de toekomst, maar ook de kerk van nu.
Kinderen en jongeren maken onderdeel uit van het geheel van de gemeente van Christus. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor het jeugdwerk.
Zendingsgemeente
De gemeente is op grond van haar roeping en opdracht graag zendingsgemeente zijn. We zijn verantwoordelijk voor vrijwiligers en projecten in binnen- en buiten de Nederland. We staan (financiële) garant voor ons aandeel van de begroting. Plaatselijk zoeken we naar plekken en mogelijkhed en om ‘getuigen te zijn’ van het Goede
Nieuws. Interkerkelijk zijn we plaatselijk betrokken bij missionaire Projecten.
Beheer van financiële middelen:
Het financiële beleid binnen de kerk valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad, die daarvoor mandaat krijgt van de ledenvergadering.
De penningmeester en de financiële administrateur voeren in onderling overleg de verschillende taken uit. Tijdens de ledenvergadering wordt er een financieel jaarverslag ter goedkeuring voorgelegd aan de leden.
De kerkenraad wordt periodiek door de penningmeester geïnformeerd over de financiële stand van zaken. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld voor het komende jaar, die vastgesteld dient te worden in de najaarsledenvergadering. In de begroting worden, naast de verwachte gebruikelijke lasten, ook bedragen gereserveerd voor meerjarige zaken, zoals hypotheek aflossing, groot onderhoud van de kerkgebouw en muziekinstrumenten en het organiseren van activiteiten.

Kerk-zijn in een veranderende cultuur:

In onze huidige samenleving moet ieder mens zelf zijn of haar leven vorm en inhoud geven. Er zijn geen vanzelfsprekendheden meer op het gebied van geloof, politiek en levensloop. De gemeente heeft te maken met instroom van mensen uit alle etnische achtergrond en is de laatste jaren in een rustig tempo gegroeid.

Kerk als organisatie

Om een krachtige geloofsgemeenschap te zijn waarin gemeenteleden, in het licht van de woorden van God, de zin van het leven kunnen ontdekken, is het van belang het kerkenwerk goed te organiseren. Voor de activiteiten in onze gemeente is de kerkenraad eindverantwoordelijk. Daarom laat de raad zich informeren en ondersteunt ze daar waar nodig is.

Vierende gemeente

Wij willen een gemeenschap zijn waar Gods aanwezigheid wordt gevierd in de prediking, in liederen, gebeden en in de tekenen van doop en avondmaal. Om een vierende gemeente te zijn worden de gemeenteleden in de gelegenheid gesteld om op zondag en vrijdags twee kerkdiensten bij te wonen. Tijdens deze diensten belijden we ons tekort voor God en
mensen, maar mogen we ook weten van het verlossende werk van Jezus Christus. Wij willen hiervan zingen en bidden. Naast de ‘gewone diensten’ vieren wij de (feest)dagen zoals Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, waarbij de nadruk ligt op die heilsfeiten, vragen wij God een zegen over ons werk op Biddag en danken wij op Dankdag voor de mogelijkheden die we gekregen hebben ons werk uit te voeren.

Geloofsverdieping, -overdracht en –toerusting

Onze kerk is een kerk van het Woord. Wij vertrouwen op de belofte van Christus over zijn aanwezigheid, over de gave van de Geest en de kracht van het geloof. Wij volharden in het vertrouwen dat er alle reden is om tegenover apathie telkens de voortgang van het evangelie te zetten. God heeft het laatste woord. Bij alles wat wij doen stellen wij het Woord en daarmee liefde, hoop en groei centraal. Wij erkennen onze tekorten, maar vertrouwen op Hem die vergeeft en vernieuwt. Daarom richten wij ons allereerst op geloofsverdieping. Het geloofsgesprek en de toerusting van
gemeenteleden om hun geloof te delen met anderen leidt tot groei van de gemeente. De kracht van het Woord bepaalt het leven van onze kerk.

Missionaire roeping

Wij leggen nadruk op het begeleiden van de gemeente bij het volgen van haar missionaire roeping, op zo’n wijze dat de onderscheiden gaven van gemeenteleden worden gestimuleerd. Wij gaan op zoek naar woorden, die het evangelie zo vertolken dat mensen geraakt worden. Wij verlangen ernaar dat een steeds groter wordende groep ontstaat die
het evangelie hoort en gelooft. Voor hen willen wij open staan en kerk zijn. Daarom willen wij een evangeliserende gemeente zijn, dichtbij en veraf. Daarbij laten we ons inspireren door de liefde van de Heer en de nood die er is. De Evangelisatie Commissie kent naar buiten en naar binnen gerichte activiteiten.

Uitvoering van beleid

Inleiding
De uitvoering van het hiervoor geformuleerde beleid kan de kerkenraad niet alleen. Daarom zijn er ambtsdragers met specifieke taken, zoals diakenen, jeugdouderlingen en ouderlingkerkrentmeesters
en maakt de kerkenraad gebruik van commissies of werkgroepen, waarin
naast leden uit de kerkenraad, ook gemeenteleden zitting kunnen hebben met een bijzondere affiniteit met het betreffende beleidsonderdeel. Daarbij is er sprake van tweerichtingsverkeer tussen de kerkenraad en de commissies. Het betreft de volgende werkvelden:
Jeugd en Kindernevendienst Commissie
De Jeugd en Kindernevendienst commissie heeft als doel de kinderen te vertellen van Gods liefde op een manier die past bij hun leeftijd en belevingsniveau.

Evangelisatiecommissie
De missionaire roeping voor dichtbij uit zich in de persoonlijke contacten tussen gemeenteleden en mensen die Christus nog niet hebben leren kennen en in deelname aan ‘evangelisatieacties’ op evenementen, zoals de braderie, tentdienst, de kerstnachtdienst en de dienst ‘School-Kerk’. De evangelisatiecommissie werkt nauw samen met die van de Hervormde gemeente.
Diaconie
Het is de taak van de Diaconie om in navolging van Christus en de eerste gemeenschap van Christenen de gerechtigheid en de barmhartigheid in de wereld dichtbij en veraf te bevorderen. Dit is echter niet de taak van de Diaconie alleen, ook de gemeenteleden hebben hierin verantwoordelijkheid. Om de gemeente bewust te maken en om de
mogelijkheid te bieden hulp te verlenen zamelt de Diaconie gaven in voor algemene of specifieke projecten en geeft hierover voorlichting.